Управление качеством процессов, В. К. Федюкин

Ф35 Федюкин В. К. Управление качеством производственных ... Название: Управление качеством процессов, В. К. Федюкин
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: . MB
Скачано: раз


31 май 2011 ... В.К. ФЕДЮКИН. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫх. ПРОцЕССОВ. Допущено УМО по образованию в области ...Ф35 Федюкин В. К. Управление качеством производственных ...658(075.8). Ф35. Федюкин В. К. Управление качеством производственных процессов : учеб. пособ. для вузов. / В. К. Федюкин. – 2-е изд., стереотип. – М. :.

Компанії піддають реінжинірингу не свої відділи виробництва або продажу, а роботу, що виконував персонал цих відділів. Якщо робота лідера  усіляко сприяти просуванню реінжинірингу як великомасштабного заходу, то робота хазяїна процесу  домогтися його здійснення на рівні окремого процесу. Не доводиться витрачати кошти на експерименти, замовляти маркетингові дослідження тощо для того, щоб підприємство стало більш прибутковим. Можливо, існує готове програмне забезпечення, що задовольняє потреби нового процесу, але може знадобитися розробка нових програм, що відповідають конкретному завданню. Усередині організації можна застосувати пять визнаних методологій самооцінки 1) моделювання нагороди 2) формальне анкетування 3) семінар 4) анкета 5) матриця.

Сьогоднішній інтерес до реінжинірингу випливає із тверджень, що він є ефективним засобом досягнення більшої вигоди. У цілому легше зрозуміти, як інші виконують свої процеси за допомогою спостереження й практичної демонстрації. Важливо не тільки з’ясувати подібності й розбіжності в роботі рідного підприємства й «зразка», але й виявити причини відставання, виділити корисний досвідВнуТРенний аудиТ СиСТеМы МенеджМенТа КачеСТВа ...

БЕНЧМАРКІНГ | Фармацевтична енциклопедія
ния процессов системы менеджмента качества (СМК) ... Управление играет ведущую роль в реализации .... Федюкин, В. К. Основы квалиметрии.Літ.: Никитин В.А., В.В.Филончева. Управление качеством на базе стандартов ИСО ... СПб, 2004; Федюкин В.К. Управление качеством процессов. — СПб ...

ВнуТРенний аудиТ СиСТеМы МенеджМенТа КачеСТВа ... Літ.: Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. — СПб., 1997; Федюкин В.К. Управление качеством процессов.концептуальні аспекти формування системи інтегрованого ...формирования системы интегрированного управления качеством туристических ... для большинства туристических услуг процессы их предоставления.управления качеством данной продукции на всех этапах ее жизненного цикла, доказано, что достоверная и свое- временная оценка, как технологических процессов литейного ..... Федюкин В.К. Управление качеством про- цессов.СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ...РЕІНЖИНІРИНГ ПРОЦЕСІВ | Фармацевтична енциклопедія
Просмотров: 6352
Автор: Sobersoul
Rekam На основе элементов системы управления качеством продукции .... Федюкин В. Управление качеством процессов // С П.: Питер Медиа —. 2004 — 208 с.текст статті - Soskin.info
wlmi Исикава К. Японские методы управления качеством / К. Исикава ; сокр. пер. с ... Федюкин В. К. Управление качеством процессов / В. К. Федюкин. – С Пб.
KRiL0n рентных систем управления потоковыми параметрами ...... Федюкин, В. К. Управление качеством процессов [Teкст] / В. К. Федюкин. – СПб: Питер, 2004.основы статистической теории построения континуальных ...